szybka powtórka z oświecenia

Oświecenie to nie tylko proces wygenerowania i odbicia wiązki światła. To także nazwa epoki, w której dominuje empiryzm i podejście rozumowe. To czas poprzedzający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, rozbiory w Polsce oraz rozwój filozofii na zachodzie Europy. Poniżej wstawiam sinusoidę Krzyżanowskiego, żeby przypomnieć Wam, że minęliśmy już połowę epok, które trzeba powtórzyć przed maturą 🙂

Ważnym twórcą okresu oświecenia był Ignacy Krasicki

 • żył w latach 1735 – 1801
 • zdobył staranne wykształcenie
 • pełnił funkcje jako duchowny, był sekretarzem prymasa;
 • był sekretarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;
 • Krasicki był idealistą: wyznawał ideały klasycyzmu i racjonalizmu.
 • pisał satyry, bajki, poematy, pieśni, jest także autorem dwutomowej encyklopedii.
 • nazywany jest „księciem poetów”

człowiek oświecony

 • wolny od przesądów; racjonalista;
 • dobry obywatel, patriota; idealista;
 • bywalec salonów;
 • posiadający wszechstronną wiedzę;

empiryzm

 • doświadczenie jako jedyny sposób poznania świata;
 • poznawanie świata przebiega na podstawie eksperymen- tów (sprawdzenia rzeczywistości);
 • – najważniejszą dziedziną są nauki przyrodnicze;
 • jego gałęzią jest sensualizm;

satyra

 • utwór piętnujący lub ośmieszający negatywne zjawiska życia: wady ludzkie, charaktery lub obyczaje;
 • wykazuje funkcje publicystyczne i pedagogiczne; zasada dydaktyczna: „uczyć bawiąc”;
 • poruszał m.in. tematy polityczne oraz społeczne; w oświeceniu pisał je głównie Ignacy Krasicki;

Kant

 • podkreślał, że nie istnieje prawda obiektywna;
 • każdy człowiek rozumie świat zależenie od indywidualnych doświadczeń i przeżyć;
 • uważał, że poznanie świata „samego w sobie” (takim jakim jest naprawdę) nie może być możliwe;
 • umiemy wydawać sądy i opinie jedynie na podstawie wiedzy wrodzonej (aprioryzm) i wynikającej z doświadczenia (aposte- rioryzm);

ateizm

 • radykalny pogląd, zakładający, że nie istnieje żaden Bóg;
 • towarzyszył filozofii materialistycznej, wykazując, że pochodze- nie człowieka i przyrody jest naturalne;
 • jego najbardziej znanym oświeceniowym głosicielem był Paul Holbach;

Sensualizm

 • gałąź empiryzmu
 • opiera się na poznaniu świata poprzez zmysły (np. smak,
  • zmysły jako najlepsze „narzędzia” do poznawania świata;

klasycyzm

 • ukształtowany we Francji w XVII w.
 • sztuka dydaktyczna, propagująca cnoty i wartości
 • podstawą filozoficzną jest racjonalizm
 • wyobraźnia powinna być podporządkowana rozumowi
 • literatura powinna być oparta na wiedzy, służyć celom praktycznym
 • nurt zakłada poznawanie świata dzięki zmysłom, lecz rozum doko- nuje ostatecznej selekcji
 • odrzucenie indywidualizmu i subiektywizmu
 • literatura zaangażowana w sprawy kraju, zakładająca cele użytkowe

“Dewotka”

 • Autor: Ignacy Krasicki
 • typ bajki: epigramatyczna, obyczajowa
 • tematyka i problematyka:
  • demaskacja fałszwej pobożności;
  • zobrazowanie religijnej hipokryzji;
  • piętnowanie ludzi przesadnie religijnych, zakłamanych;
  • traktowanie religii i wiary w kategoriach teoretycznych, zaniedbanie sfery praktycznej przykazań;
  • ujawnienie kontrastu – wypowiadane przez dewotkę słowa przeczą jej czynom;
 • morał: należy walczyć z fanatyzmem religijnym (owa walka stanowiła jeden z celów, ideałów człowieka oświecenia)

Dodaj komentarz