Powtórka z pozytywizmu

praca u podstaw polegała na:

 • rozpowszechnianiu oświaty;
 • leczeniu i edukowaniu najuboższych warstw społeczeństwa;
 • podnoszeniu poziomu życia społeczeństwa (szczególnie ludzi biednych);
 • zabieganiu o rozwój nauki i techniki;
 • podejmowaniu działań na rzecz rozwoju gospodarczego kraju; 
 • widoczna jest m.in. w postępowaniu Stanisława Wokulskiego w powieści “Lalka” (pomoc Mariance oraz Węgiełkowi).

August Comte i jego filozofia

 • uznawany za twórcę filozofii pozytywistycznej i socjologii;
 • pozytywny oznacza tu realny (rzeczywisty, nieabstrakcyjny), ścisły i pewny, a także relatywny;
 • przedmiotem przemyśleń filozofii mogą być jedynie fakty – zjawiska mierzalne i rzeczywiste;

nowela 

 • to gatunek literacki należący do rodzaju, jakim jest epika
  • krótki utwór literacki pisany prozą;
  • wyraźnie zarysowana, jednowątkowa fabuła i akcja;
  • treść dotyczy motywu lub wydarzenia, posiadającego znaczenie symboliczne;
 • najczęściej akcja noweli dzieje się w określonym miejscu i czasie; 
 • przykładem pozytywistycznej noweli może być “Kamizelka” Bolesława Prusa lub “Gloria victis” Elizy Orzeszkowej

utylitaryzm

 • przekonanie o potrzebie działania dla dobra ogółu, nie jednostki;
 •  jednostka powinna być użyteczna dla społeczeństwa, dopiero to da jej szczęście i spełnienie; 

ewolucjonizm

 • ojcem teorii ewolucji jest Karol Darwin;
 • zarówno przyroda, jak i społeczeństwo podlegają pra- wu ewolucji – czyli nieustannym przemianom, polegającym na zapewnieniu sobie przetrwania przez jednostki najlepiej zaada- ptowane do otaczających je warunków;
   

relatywizm

 • pojęcia takie jak dobro, zło czy piękno są względne i nie ma możliwości ich uniwersalnego zdefiniowania;
 • kwestionuje pojęcie obiektywizmu (człowiek jest w stanie ocenić coś jedynie ze swojej perspektywy);
 • świata nie da się określić w jednoznaczny sposób;
 • relatywista mógłby powiedzieć, że „nic nie jest czarno-białe”;

agnostycyzm 

 • w świecie nie ma nic pewnego, a całkowite poznanie rzeczywistości jest niemożliwe;
 • w znaczeniu religijnym agnostycyzm oznacza brak możliwości znalezienia dowodów na istnienie Boga;
 • od ateizmu agnostycyzm odróżnia się brakiem radykalności – możliwe, że Bóg istnieje, lecz nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić; 

asymilacja Żydów

 • próba zwalczenia konfliktu między Polakami a Żydami mieszkającymi na polskich ziemiach;
 • konflikt między Żydami pielęgnującymi swoje zwyczaje, religię i język, a Polakami o odrębnych tradycjach;
 • zachęcanie do stopniowego przyjmowania języka polskiego oraz kultury przez Żydów, z zachowaniem własnego wyznania; 

emancypacja kobiet 

 • dążenie do zrównania praw kobiet i mężczyzn w zakresie decyzji społecznych i politycznych;
 • edukowanie płci żeńskiej w obrębie zawodów technolo- gicznych czy fizycznych, w celu znalezienia pracy zawodowej; 

scjentyzm 

 • założenie według którego jedynym pewnym źródłem wiedzy jest nauka;
 • rzeczywistość należy badać w sposób doświadczalny, nie duchowy;
 • pochwała osiągnieć nauk ścisłych; 

powieść realistyczna

 • skupienie się na psychologicznych i społecznych motywach działań bohatera;
 • obiektywny sposób narracji;
 • fabuła jest najczęściej wielowątkowa, a wydarzenia dzieją się chronologicznie;

Dodaj komentarz