Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy „Matura po Ludzku” jest prowadzony przez: Joanna Łucka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Matura po Ludzku Joanna Łucka, z siedzibą w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 4/2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 9512467332, REGON: 380931505 (dalej: „Sklep Internetowy” „Sklep” lub
„Sprzedawca”).

I Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego „Matura po Ludzku”, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym „Matura po Ludzku”, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny
sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego „Matura po Ludzku” w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego „Matura po Ludzku” oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a. komputer z systemem Windows 10 w wersji 17134.0 lub               nowszym; systemem macOS w wersji 10.15.1 lub nowszym

b. urządzenie mobilne z systemem Android w wersji 9 lub nowszej; systemem iOS w wersji 10.0 lub nowszej

c. przeglądarka Google Chrome w wersji 78.0.3904 lub nowszej

d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – Gmail

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego ”Matura po Ludzku” zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania Umowy sprzedaży oraz korzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w tym do korzystania Maturalnej Platformy Edukacyjnej.

4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest Matura po Ludzku Joanna Łucka, z siedzibą w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 4/2.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są tutaj

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

7. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie Internetowym oraz na Maturalnej Platformie Edukacyjnej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient, który nabył produkt w Sklepie, może użytkować go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu, bez względu na cel i formę tych działań.

8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji

9. Klienci, którzy zakupili dostęp do Maturalnej Platformy Powtórkowej, są uprawnieni do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem. Wykorzystanie Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem jest traktowane jako złamanie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem klientowi dostępu do Platformy, bez ograniczenia prawa usługodawcy do podjęcia wszelkich działań prowadzących do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

II Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, realizacja zamówień następuje w dni robocze.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

3. Ceny produktów i usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich.

4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu. Koszt dostawy podawany są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym „Matura po Ludzku” jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. W przypadku towarów wysyłanych pocztą, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie.

8. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e mail lub dostarczany wraz z przesyłką.

9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wprowadzania okresowych promocji towarów i usług. Uprawnienie powyższe, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny lub zmianą warunków akcji promocyjnych.

III Sposób składania zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz rodzaj przesyłki (o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga)

b. w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

d. Termin dostawy Towarów jest podawany na etapie składania Zamówienia.

e. W przypadku zakupu dostępu do Maturalnej Platformy Powtórkowej do klienta zostanie wysłana wiadomość email wraz z instrukcją postępowania, Klient uzyska dostęp do Platformy w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności

IV Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za zamówienia należy dokonać przed odbiorem zamówienia (z góry):

a. przelewem na numer rachunku 62 1950 0001 2006 0071 1366 0002,
b. kartą płatniczą przy pomocy serwisu dotPay

V Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest podawany na etapie składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta.

2. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji Zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowaniu całości Zamówienia i odstąpić od zawartej Umowy lub może zadecydować o częściowej realizacji Zamówienia (w przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem) i odstąpić od zawartej Umowy w zakresie niedostępnych Towarów.

VI Warunki reklamacji

1. Sklep Internetowy ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się tutaj (link do dokumentu reklamacyjnego ).

4. Produkt należy dostarczyć na adres Matura po Ludzku Joanna Łucka, z siedzibą w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 4/2.

VII Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę)

2. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (e-booki, dostęp do Maturalnej Platformy Powtórkowej zawierającej materiały w formie elektronicznej oraz na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 7 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że Sklep nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 7 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się tutaj). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w § 7 ust. 1. na adres email: joanna.urszula.lucka@gmail.com.

5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym Sprzedawcy wysyłając go na adres: ul. Siemiradzkiego 4/2, Poznań 60-764

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia zwróconego towaru do Sprzedawcy.

8. Zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego do zwrotu należności.

VIII Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw już nabytych przez Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Załącznik I – Wzór odstąpienia od umowy
Załącznik II – Klauzula Informacyjna